Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 - mgr Marcin Hintz

 • Wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 – mgr Katarzyna Wilczyńska. 
  Do kompetencji wicedyrektora należy sprawowanie nadzoru pedagogicznego 
  w VII Liceum Ogólnokształcącym.

 • Wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 – mgr Dorota Nosowicz. 
  Do kompetencji wicedyrektora należy sprawowanie nadzoru pedagogicznego 

  w VII Liceum Ogólnokształcącym.

 • Wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 – mgr Jolanta Tylman. 

Do kompetencji wicedyrektora należy sprawowanie nadzoru pedagogicznego 
Szkole Podstawowej nr 3.

Podstawowe zadania i obowiązki Dyrektora Szkoły zawarte są w: ustawie o Systemie Oświaty, ustawie - Prawo Oświatowe, ustawie „Karta Nauczyciela”, ustawie „Kodeks pracy” oraz innych ustawach i aktach wykonawczych do nich;

Dyrektor Szkoły powoływany jest przez Prezydenta Miasta Gdańska, wykonuje następujące funkcje:

 • jest kierownikiem jednostki organizacyjnej samorządu gminnego,
 • jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny,
 • jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,
 • wydaje decyzje administracyjne – zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych;
 • współpracuje z innymi organami szkoły i tworzy warunki do samodzielnego, zgodnego z kompetencjami prawnymi, działania tych organów;
 • powołuje inne osoby do pełnienia funkcji kierowniczych: wicedyrektorów, główną księgową, specjalistę ds. administracyjno – gospodarczych i określa ich zakresy obowiązków;
 • reprezentuje szkołę na zewnątrz;
 1. Dyrektor Szkoły na czas swojej nieobecności powołuje spośród wicedyrektorów zastępcę i określa zakres jego kompetencji i obowiązków.

Rada Pedagogiczna – wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest 
dyrektor szkoły. Kompetencje Rady Pedagogicznej określane są w ustawie o systemie oświaty i ustawie Prawo Oświatowe. 
Do szczególnych zadań Rady Pedagogicznej należy:

 1. określenie standardów jakości pracy szkoły i analizowanie stopnia ich osiągania,

 2. opracowywanie raportów dotyczących różnych dziedzin działalności szkoły, formułowanie i realizacja programów doskonalących i naprawczych,

 3. zatwierdzanie i realizacja różnych programów edukacyjno – wychowawczych, wewnątrzszkolnych 
  i zewnętrznych,

 4. określanie standardów jakości pracy nauczycieli,

 5. ustawiczne doskonalenie pracy indywidualnej i zespołowej,

 6. współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami i środowiskiem, w tym w zakresie wzbogacania 
  i modernizacji bazy szkolnej;

 7. Rada Pedagogiczna powołuje zespoły problemowe do realizacji różnych zadań statutowych;

 8. Szczegółowy zakres działalności Rady Pedagogicznej określony jest w zarządzeniu Dyrektora Szkoły 
  w sprawie regulaminu Rady Pedagogicznej.

Rada Rodziców – reprezentuje rodziców ogółu uczniów. 
W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 działają odrębnie od siebie:

 1. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II

Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II – Pan Aleksander Nowaczek

 1. Rada Rodziców VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego

Przewodniczący Rady Rodziców VII Liceum Ogólnokształcącego - Pani Aneta Polsakiewicz

Kompetencje Rady Rodziców określone są w ustawie o systemie oświaty oraz ustawie Prawo Oświatowe.

 1. Rada Rodziców uczestniczy we wszystkich sprawach wynikających z życia szkoły, współpracuje z innymi organami szkoły, z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny;

 2. Zasady utworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców, działający przez swych przedstawicieli;

 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności.

Samorząd Uczniowski W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 działają odrębnie od siebie 
dwa samorządy uczniowskie. Tworzą go wszyscy uczniowie danej szkoły.

 1. Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II

 2. Samorząd Uczniowski w VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa ustawa o systemie oświaty oraz ustawa Prawo Oświatowe.

  • Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Samorząd Uczniowski VII Liceum Ogólnokształcącego wybiera spośród nauczycieli szkoły swego opiekuna;

  • Na wniosek reprezentacji uczniów – Dyrektor Szkoły zarządza wybory Samorządu Uczniowskiego, wybory nauczyciela – opiekuna, ogłasza ordynację wyborczą, powołuje komisję wyborczą (nauczyciele 
   i uczniowie) ustala termin wyborów;

  • Samorząd Uczniowski współpracuje z pozostałymi organami szkoły na równych prawach;

  • Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego może brać udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej 
   z wyjątkiem posiedzeń związanych z klasyfikacją i ocenianiem zachowania;

 •  Szczegółowe zasady działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.