Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku

Monitoring wizyjny w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 z siedzibą: 80 - 807 Gdańsk, ul. Tytusa Chałubińskiego 13, tel. 58 302 85 20, e-mail: sekretariat@zso7.edu.gdansk.pl
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7
  w Gdańsku, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 za pomocą adresu: sekretariat@zso7.edu.gdansk.pl,
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie wskazanym w:

art. 1 pkt 14  oraz 108 a) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;

2) art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, którego możliwość została uregulowana
w art. 50 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 1. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem wejście do szkoły, teren wokół budynku, korytarze, salę gimnastyczną, łazienki z umywalkami.
 2. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie szkoły znaki graficzne (piktogramy).
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) zapewnienia bezpieczeństwa uczniów szkoły oraz pracowników,

2) ochrony mienia,

3) dochodzenia roszczeń,

i nie będą udostępniane odbiorcom danych, innym niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane osobowe z monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.
 2. Przysługują Państwu następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.