Szkoła realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
(tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. 256 poz. 2572 z późn. zm.), ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz.U. 2019 r. poz. 1148, 1078,1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

Szkoła zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny
w warunkach poszanowania i godności osobistej, wolności światopoglądowej
i wyznaniowej.

Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności zawartych w programach nauczania oraz poznawanie wymaganych pojęć na poziomie umożliwiającym, co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia lub niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości.

Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia lub wyboru zawodu.

Stwarza przyjazny klimat w szkole i pomaga młodzieży w dobrym funkcjonowaniu w systemie szkolnym.

Rozbudza twórcze postawy wobec siebie i świata.

Wdraża poszanowanie dorobku ludzkości w zakresie kultury i cywilizacji.

Kształtuje poszanowanie i tolerancję dla innych kultur i narodów.

Rozwija łączność z dziedzictwem poprzednich pokoleń.

Kształtuje środowisko wychowawcze poprzez pracę oświatową wśród rodziców.

Emocjonalnie i racjonalnie wiąże uczniów z Ojczyzną i ideą pokojowego współistnienia i współpracy.

Kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną.

Sprawuje opiekę pedagogiczną, wychowawczą i opiekuńczą.

Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród młodzieży i dzieci oraz kształtuje postawy wobec
ochrony środowiska.