Rada Pedagogiczna 

jest kolegialnym organem szkoły lub placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. Kompetencje Rady Pedagogicznej określane są w ustawie o systemie oświaty i ustawie Prawo Oświatowe. 
Do szczególnych zadań Rady Pedagogicznej należy:

  1. określenie standardów jakości pracy szkoły i analizowanie stopnia ich osiągania,
  2. opracowywanie raportów dotyczących różnych dziedzin działalności szkoły, formułowanie i realizacja programów doskonalących i naprawczych,
  3. zatwierdzanie i realizacja różnych programów edukacyjno – wychowawczych, wewnątrzszkolnych i zewnętrznych,
  4. określanie standardów jakości pracy nauczycieli,
  5. ustawiczne doskonalenie pracy indywidualnej i zespołowej,
  6. współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami i środowiskiem, w tym w zakresie wzbogacania i modernizacji bazy szkolnej;
  7. Rada Pedagogiczna powołuje zespoły problemowe do realizacji różnych zadań statutowych;
  8. Szczegółowy zakres działalności rady pedagogicznej określony jest w zarządzeniu dyrektora szkoły w sprawie regulaminu rady pedagogicznej.